WORKING ON
ARCHITECTURE &
DESIGN

housing new

VS24 Wonen met de voeten in het water / Living with your feet in the water

Peggy & Patrik kunnen tot rust komen, met zicht op de natuur / Peggy & Patrik can relax, with a view on nature

NL. Toen de bouwheer in 2017 langs kwam met de vraag hen een hedendaagse woning te ontwerpen in een overstromingsgevoelig woongebied, was ik oorspronkelijk een beetje sceptisch. Moesten we op dergelijke locatie nog wel een woning realiseren? De passie en het voorbereidende studiewerk dat de bouwheer zelf al had verricht om op deze locatie “op een correcte manier” en “in functie van de natuur” een woning te realiseren, evenals de communicatie met de gemeente, die duidelijk visie en kennis van zaken toonden, hebben me toen echter overtuigd.

EN. When the client came by in 2017 with the request to design a contemporary home in a flood-prone residential area, I was originally a bit skeptical. Should we still build a house in such a location? The passion and preparatory study the client had already carried out to realize a home on this location "in a correct way" and "in function of nature", as well as the communication with the municipality, who clearly showed vision and knowledge on the subject, however, convinced me in the end.

Meer

NL. De oorspronkelijke toestand van het perceel was er één van verwilderde natuur, drassige ondergrond (in de winter) en een grote vijver die ongeveer de helft van het perceel inpalmde. De vijver werd in zijn totaliteit behouden, logisch aangezien deze vijver en andere vijvers in de buurt deel uitmaken van een buffersysteem om overstromingen te vermijden of te beperken, en overbelasting van de aangrenzende beek te vermijden. De woning werd opgetrokken langs de vijver, en lijkt te zweven boven de groene tuin en het water. De woning staat namelijk bovenop een overstroombare kelderruimte die als extra regenwaterbuffer werd gecreëerd, om bij zware regenval het regenwater tijdelijk mee op te vangen, en later vertraagd verder af te geven aan de aanpalende beek.

De woning nestelt zich sober in zijn omgeving, de eyecatcher blijft de vijver en het groen. Het zichtbeton zal mee evolueren…het groen en het water rondom zullen het beton met de tijd vervuilen… de zon zal het beton af en toe terug “reinigen”. Op uitzondering van de oprit en parkeerzone langs één zijde van het perceel, krijgt de natuur na realisatie van de woning overal terug vrij spel… Leefruimte, slaapzones, en de terrassen rondom functioneren als “kijk kamers” die uitzicht bieden op deze natuur. De woning werd als een BEN woning gerealiseerd, met een E-peil 20. Regenwaterrecuperatie, groendaken, zonnepanelen, natuurlijke zonnewering (luifels) en mechanische ventilatie hielpen om dit low impact resultaat te bereiken.

EN. The original condition of the plot was one of overgrown nature, swampy ground (in winter) and a large pond occupying about half of the plot. The pond was preserved in its entirety, which makes sense since this pond and other ponds in the vicinity are part of a buffer system to avoid or limit flooding, and to avoid overloading the adjacent stream. The house was built along the pond, and seems to float above the green garden and the water. The house stands on top of a basement that can flood, created as an extra rainwater buffer, to temporarily collect rainwater in the event of heavy rainfall, and later release it further into the adjacent stream.

The house nestles soberly into its surroundings, the eye-catcher remains the pond and the greenery. The exposed concrete will evolve with it… the greenery and water around it will pollute the concrete over time… the sun will occasionally “clean” the concrete again. With the exception of the driveway and parking zone along one side of the plot, nature is given total freedom… Living space, sleeping zones, and the surrounding terraces function as “view rooms” that offer a view of this nature. The house was realized as a BEN house, with an E-level 20. Rainwater recovery, green roofs, solar panels, natural sun protection (canopies) and mechanical ventilation helped to achieve this low impact result.

Minder

BGL152 Appartementen langs de Bond / Apartments along the Bond

Rustig wonen voor zij die van de stad houden / Quiet living for those who love the city

NL. Wonen langs de drukste winkelstraat van Leuven is tegelijkertijd erg aantrekkelijk en toch niet evident. De centrale ligging vlakbij het station, de winkels, cafés en restaurants en theaters is zeker een pluspunt. Maar wat met de overlast? +/- 1500 bussen per dagen rijden er door de straat, 10 000den mensen passeren er te voet. Dit gerealiseerde bouwproject is het resultaat van een studie naar de ideale balans tussen "wonen met of wonen weg van de straat".

EN. Living along the busiest shopping street of Leuven is at the same time very attractive and yet not easy. The central location near the station, the shops, cafes and restaurants and theaters is for sure a quality. But what about the nuisance? +/- 1500 buses a day drive through the street, 10,000s of people pass by on foot. This completed housing project studies the balance between "living with or living away from the street".

Meer

NL. Cruciaal in het concept is het helemaal naar de straatzijde verschuiven van de verticale circulatie binnen het gebouw. Bewoners krijgen hierdoor elk op hun eigen verdieping een extra buitenruimte en stadsbalkon. En tegelijkertijd functioneert deze buitenruimte als buffer tussen de achterliggende woon- en slaapzone en de drukke straat. De leefruimte van elk appartement bevindt zich achteraan, met hier ook een terras met oriëntatie op het zuiden. Vooraan bevindt zich 1 slaapkamer langs de straat, en 1 slaapkamer dieperliggend achter het stadsbalkon. Bij bewoning door slechts 1 of 2 bewoners kan dus makkelijk de "rustige" kamer gekozen worden als eigenlijke slaapkamer. De hedendaagse gevel met stadsbalkons, volledig in baksteen uitgewerkt, sluit qua volume perfect aan bij de aanpalende gebouwen en omvat duidelijke vormelijke verwijzingen naar de omringende historische architectuur, maar neemt nooit detaillering letterlijk over. De gevel en het gebouw communiceren op hun eigen manier met de stad.

EN. Crucial in the concept is the shifting of the buildings vertical circulation all the way to the streetside. Residents each reach there homes by passing this extra outdoor space and city balcony. This outdoor space also functions as a buffer between the living and sleeping zone on one side and the busy street on the other side. The living space of each apartment is located at the back, bordering a south-facing private terrace here. At the front, 1 bedroom is situated along the street, and 1 bedroom deeper inside, behind the city balcony. When occupied by only 1 or 2 residents, the "quiet" room can easily be chosen as the actual bedroom. The contemporary facade with city balconies, completely detailed in brick architecture, perfectly matches the adjacent buildings in terms of volume and includes clear formal references to the surrounding historical architecture, without ever literally copying certain details. The facade and building communicate with the city their own way.

Minder

VS57 Vakantiewoning op het platteland / Holiday home in the countryside

Met hout gedrapeerde woning / House draped in wood

NL. Het project startte met de aankoop van een kleine vervallen woning op een smal perceel langs de eigen woning bouwheer, en situeert zich in Opvelp, op +/- 10km van Leuven. De vraag was de realisatie van een bescheiden vakantiewoning, die zich op een natuurlijke manier in het landschap nestelt en de bezoekers maximaal laat genieten van het mooie en rustgevende platteland.

EN. The project started when the client bought a small abandoned house on a plot next to there own house, situated in Opvelp, +/- 10km from Leuven. The design question was to realise, on this narrow plot, a modest holiday home which settles naturally in the landscape and allows visitors to fully enjoy the beautiful and relaxing country side.

Meer

NL. De compacte en sobere woning werd helemaal vooraan het perceel ingepland, totaal afwijkend van de omringende woningen. Dit was toegelaten omdat de gesloopte woning zich ook +/- op straat bevond. Het voordeel hiervan is de privacy voor zowel de bezoekers in de vakantiewoning als de bouwheer zelf die rechts erlangs woont. De woning werd omringd met groen en zowel een terras aan de voorzijde (eethoek, schitterend zicht over de velden) als achterzijde (zithoek, meer intieme buitenruimte). Het gebouw werd geheel ingepakt met houten lattenwerk, gevel, dak en zelfs een raamopening in de linkerzijgevel (privacy naar de buur toe); fotovoltaïsche zonnepanelen werden mee met de houten dakbekleding geïntegreerd. Het grondplan van de woning is sober en strak. De focus ligt op de beleving van de omgeving.

EN. The sober and compact house was positioned at the very front of the plot, completely different from the surrounding houses. This was allowed because the demolished house also situated +/- on the street. This design decision improves the privacy of both visitors in the holiday home and the owners themselves who live on the right. The house is surrounded by greenery and a terrace both at the front (dining area, beautiful view over the fields) and rear (sitting area, more intimate outdoor space) of the house. The building was completely wrapped with wooden slats, facade, roof and even a window at the left side (privacy towards the neighbor); photovoltaic solar panels were integrated between the wooden roof cladding. The floor plan of the house is sober and sleek. The focus is on the perception of the environment.

Minder

PU2C Wonen met zicht over de vallei / Living overviewing the valley

Een nieuwe thuis voor Eveline, Thomas en kleine Lucie!! / A new home for Eveline, Thomas and baby Lucie!

De woning in aanbouw nestelt zich tegen de flank van het heuvelachtige landschap aan ...van waar ze zich maximaal opent naar de vallei toe!

BS12A Wonen in een “black box” / Living in a “black box”

Huis voor Eveline & Wim / Home for Eveline & Wim

NL. Oorspronkelijk zou het bestaande gebouw achteraan op het perceel (gedeelte van een oude feestzaal) grondig gerenoveerd worden. Maar de ligging buiten de eigenlijke bouwzone, de slechte toestand van het gebouw, en alle regelgeving rond duurzaamheid, energie, privacy etc maakten dit al snel een onmogelijke en te dure opdracht. Er werd dan ook geopteerd voor een nieuwbouw woning, in de hoogte opgetrokken tegen de wachtgevel van een aanpalend appartementsgebouw, waardoor het nadeel van de hoge buur rechts werd omgevormd tot een voordeel. Tegelijkertijd werd de buur links zo nauwelijks of geen privacy en zonlicht ontzegd . Het resultaat is een relatief smalle maar diep naar achter uitgebouwde woning, en dit over 3 verdiepingen, met dakterras.

EN. Originally, the existing building at the back of the plot (part of an old community centre) was to be thoroughly renovated. But the location outside the actual building zone, the poor condition of the building, and all regulations regarding sustainability, energy, privacy, etc. soon made this an impossible and too expensive assignment. It was therefore opted for a new-build home, raised in height against the adjacent apartment building, which turned the disadvantage of the high neighbor into an advantage. Also this helped the neighbor on the left not to lose privacy or sunlight. The result is a relatively narrow but deep to the back built house, 3 floors high and with a roof terrace.

Meer

NL. de 'black box" als statement:  de woning, verdrongen tussen slecht ingeplante, dominante buurgebouwen, eist zijn plek op in deze woonomgeving.

De vorm mag dan al sterk bepaald zijn door de bestaande CONTEXT, toch werd de woning origineel ingevuld met een ruime leefzone rondom rond grenzend aan een groene tuin, slaapvertrekken op de verdieping, met een afgescheiden zone voor ouders en kinderen, en een multifunctionele leefruimte helemaal bovenaan met een ruim dakterras aan de voorzijde (mogelijkheid voor rooftop cinema). Glazen vloeren langs de trap, over de verschillende verdiepingen, brengt ook hier het zonlicht op alle ogenblikken van de dag tot op de gelijkvloerse leefruimte.

EN. the 'black box' as a statement: the house, displaced between poorly implanted, dominant neighboring buildings, claims its place in this residential environment.

Although the shape may have been strongly determined by the existing CONTEXT, the house was creatively filled in with a spacious living zone surrounded all around by a green garden, sleeping areas on the 1th floor, with a separated zone for parents and children, and a multifunctional room at the top with a spacious roof terrace in the front (possibility for rooftop cinema). Glass floors along the stairs, over the different floors, bring the sunlight into the ground floor living room at all times of the day.

Minder

Renovations

TV148 Stadswoning met zicht op de stadsring / Terraced house with view over the city ring

Een vernieuwde thuis voor Johan / A renewed home for Johan

NL. De bouwheer twijfelde lange tijd tussen "op zoek gaan naar een nieuwe woonplek, hedendaags en direct instapklaar",  of "het renoveren van z'n huidige woning" gelegen langs de zuidelijke stadsring van Leuven. Na een eerste gesprek tussen bouwheer en architect, en na opmaak van een eerste schetsontwerp was meteen duidelijk dat de huidige woning over een enorm potentieel beschikte. En zo was de keuze dan ook snel gemaakt: de bouwheer zou na de renovatie terugkeren naar zijn favoriete woonbuurt.

EN. For a long time, the client hesitated between "looking for a new place to live, contemporary and immediately ready to move in", or "renovating his current home" located along the southern city ring of Leuven. After an initial conversation between the client and the architect, and after drawing up some first design sketches, it became clear that the current home had enormous potential. And so the choice was quickly made: the client would return to his favorite residential area after the renovation.

Meer

NL. De oude bijgebouwen achteraan werden gesloopt, evenals grotendeels de binnenmuren en -vloeren van de hoofdwoning. Tot slot werd ook het hele hellende dak eraf gehaald. Met als doel grotere ruimten en een lichtere woonomgeving te kunnen creëren. Het resultaat is een totaal vernieuwde, ruime rijwoning met een sterk opengewerkt interieur, veel natuurlijke lichtinval door de goed gepositioneerde lichtstraten en glazen vloeren, en een terras achteraan dat in de zomer voor extra leefruimte zorgt. Langs de straat zijde is de impact van de verbouwing enkel zichtbaar op de 2de verdieping. Hier werd een extra leefruimte met erker en dakterras gecreërd, met uitzicht over de groene omgeving van het universitaire sportcentrum aan de overkant van de Leuvense stadsring.

EN. The old constructions at the back were demolished, as well as a big part of the interior walls and floors of the main house. Finally, also the entiring sloped roof was removed. With the aim of creating larger spaces and a lighter living environment. The result is a completely renewed, spacious terraced house with a strongly spacious interior, lots of natural light through the well-positioned skylights and glass floors, and a terrace at the back that provides extra living space in the summer. From the street side, the impact of the renovation is only visible on the 2nd floor. An extra living space with bay window and roof terrace was created here, with a view over the green surroundings of the university sports center across the Leuven ring road.

Minder

PB42 Een appartement met een “house feeling” / An apartment with a “home feeling”

Woonplek voor Pieter / Home for Pieter

NL. De verbouwing van deze oude rijwoning werd budgettair interessant door het omvormen van het gebouw tot 2 appartementen met elk een eigen karakter. FLEXIBILITEIT stond centraal voor de eigenaar: op dit ogenblik volstaat een compact éénslaapkamer appartement met tuin; en realiseert hij een deel van de afbetaling van het project via verhuur van het bovenliggende appartement; in de toekomst is er misschien nood aan een grotere woonplek en kan de eigenaar naar boven verhuizen; dan komt het gelijkvloerse appartement te huur.

EN. The renovation of this old terraced house became budgetary by converting the building into 2 apartments, each with its own character. FLEXIBILITY was crucial to the owner: a compact one-bedroom apartment with garden is currently sufficient for him; and part of the payment of the project he realises through the rental of the apartment above; in the future there may be a need for a larger living space and so the owner can move upstairs; the ground floor apartment will be for rent then.

Meer

NL. De overdekte carport vooraan kan door beide bewoners gedeeld worden. Het gelijkvloerse éénslaapkamer appartement beschikt achteraan over een ruime tuin aangrenzend aan de lichte woonomgeving, wat werd bekomen door de zenithale lichtinval vanuit een glaspartij ingeklemd tussen de 2 dakvlakken van de achterbouw. Het duplex appartement erboven, met toegang vooraan het gebouw, beschikt over een grote leefruimte met aangrenzend een inpandig dakterras aan de achterzijde. In de dakverdieping 2 ruime slaapkamers en badkamer. De ingenieuze positionering van dakvlakken biedt rijkelijke LICHTINVAL en tegelijkertijd maximale PRIVACY tussen beide appartementen.

EN. The covered carport in the front can be shared by both residents. The ground floor one-bedroom apartment has a spacious garden at the back adjacent to the bright living space, which was achieved by the zenithal light from a window anchored between the 2 roof slopes of the rear building. The duplex apartment above, with access at the front side of the building, has a large living space with an adjoining indoor roof terrace at the back. Under the roof 2 spacious bedrooms and a bathroom were installed. The subtle positioning of roof slopes offer a richly lit livingspace but at the same time maximizes PRIVACY between the two apartments.

Minder

KV96 stadswoning: leven met daglicht / terraced house: living with daylight

Architectenwoning van Bart / house of the architect, Bart

NL. Deze smalle rijwoning, gelegen in het westelijke deel van het Leuvense stadscentrum had nood aan een totaalrenovatie. Kleine individuele woonvertrekken, weinig of geen contact met de achterliggende tuin en een algemeen gebrek aan daglicht in de woning waren elementen die zeker moesten worden aangepakt. De krachtlijnen van het ontwerp: het creëren van een open stadswoning, compact maar met een groot ruimte gevoel en het rijkelijk laten binnen stromen van zonlicht naar alle woonniveaus.

EN. This narrow terraced house, situated in the west part of the Leuven city centre, needed a complete make over. Small seperated living spaces, the absence of contact with the garden in the back and a general lack of daylight were the main elements that had to change. The key design interventions: creating an "open" dwelling, compact but with an enormous spacious feel and allowing sunlight to spread generously over all living levels.

Meer

NL. Tussenmuren werden uitgebroken, vloerplaten werden gesloopt. Het resultaat is een geslaagd evenwicht tussen volledig opengetrokken ruimten, en het zuinig en subtiel inplanten van dwarsmuren en vaste meubelstukken, die als scheidingselement fungeren en zo de verschillende ruimten toch hun gewenste privacy en intimiteit geven. Glazen tussenvloeren in de trappenhal en brede lichtstraten in het dak, brengen zon- en daglicht tot in alle hoeken van de woning, ook op het gelijkvloers. De vroeger donkere woonvertrekken baden nu in het ZONLICHT.

EN. Dividing walls were broken down, floor slabs were demolished. The result is a perfect balance between fully opened spaces, and the subtle implantation of transverse walls and fixed furniture pieces, which function as seperating elements and yet give the different spaces their desired privacy and intimacy. Glass intermediate floors in the staircase and wide skylights in the roof, bring sun and daylight to all corners of the house, including on the ground floor. The formerly dark living spaces now bathe in SUNLIGHT.

Minder

Interior

DBR17 Een “loft-style” appartement met groene tuin / A loft style apartment with green garden

Woonplek voor Sarah & Andreas / Home for Sarah & Andreas

NL. Bij de zoektocht naar een nieuwe woonst ontdekten de bouwheren een oud leegstaand appartement boven een kledingwinkel. De ligging aan een levendig stadsplein langs de voorzijde, en de mogelijkheid achteraan om via een nog te creëren dakterras toegang te realiseren tot de bijhorende grote groene tuin, overtuigde hen om hier hun woonplek in te richten. Doel was het creëren van een lichte en hedendaagse woonomgeving, aangenaam om vandaag zelf te betrekken, en eveneens perfect om in de verdere toekomst te verhuren.

EN. In the search for a new home, the clients discovered an old vacant apartment above a clothing store. The location near a lively city square, and the possibility at the back to create access to the accompanying large green garden via a roof terrace yet to be created, convinced them to set up their living space here. The aim was to create a light and contemporary living environment, pleasant to live in yourself today, and also perfect to rent out in the future.

Meer

NL. Het resultaat is een "loft style" appartement, met veel natuurlijk licht, en ruimten die, door subtiele scheidingen en nieuwe muuropeningen, mooi in elkaar overvloeien. Met respect voor privacy! De leeshoek / bibliotheek werd gescheiden van de zithoek door een bestaande muur slecht beperkt open te breken. Achter de bibliotheek boekenkastwand zit ook nog een gastenkamer verscholen. Voor toegang stap je als het ware door de boekenkast. Links van de inkom bevindt zich de meer private zone van de bewoners, de master bedroom met eigen badkamer en dressing. Aan de achterzijde van het appartement, direct aansluitend op de eethoek, werd een ruim dakterras met daktuin ingericht. Ideaal om vrienden uit te nodigen en heerlijk te tafelen. Een metalen trap leidt bewoners en bezoekers vanaf het dakterras verder de groene tuin in... voor wat schaduw onder de hoge bomen?

EN. The result is a "loft style" apartment, rich of natural light, and with spaces that blend nicely together through subtle partitions and newly created wall openings. With respect for privacy! The reading corner / library was separated from the seating area by a small, subtle opening in the existing wall. A guest room is hidden behind the library bookcase wall. For access you step through the bookcase. To the left of the entrance is the more private area of the residents, the master bedroom with private bathroom and dressing. At the rear of the apartment, directly adjacent to the dining area, a spacious roof terrace with roof garden has been created. Ideal to invite friends. A steal staircase leads residents and visitors from the roof terrace further into the green garden ... for some shade under the big trees?

Minder

Projecfiche

projectzaal "Zaliger": parochiezaal 2.0
ontwerp - design2018
bouwjaar gebouw2019-2020
type gebouwvrijstaand gebouw, landelijke omgeving
locatieVOLLEZELE
oppervlakte perceel9a 72ca
oppervlakte gebouw+/- 450m2 over 2 verdiepingen
foto's© Spot-on visuals voor SVK (exterieur), © bart wouters (interieur)
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
buitenschrijnwerk + beglazingHEROAL W72PU schrijnwerk (algemeen) en S77SLPU (schuifraam)
super isolerende dubbele beglazing (1.0 W/m2K)
technische uitrustingluchtgroep Sig Air amber Air Compact 5 CXV
koeling - verwarming: Mitsubishi electric PCFY-P100 VKM
isolatiegevel: PIR isolatie 80 + 40 mm GOR STAL Term PIR AL 0.022 W/mK
vloer: PUR gespoten vloerisolatie +/- 100 mm
hellend dak: 220 mm Knauf Multifit 0.035 W/mK + 60 mm URSA Hometec 0.035 W/mK
akoestiekacoust IQ akoestische spuitpleister plafond gelijkvloers en hellend dak op +1
EPBnog niet gekend
×

Projecfiche

projectinvesteringsproject van Frank & Greet
ontwerp - design2016-2017
bouwjaar gebouw2019-2020
type gebouwwoongebouw met handel
locatieHERSELT
oppervlakte perceel21a 49ca
woon- en werkoppervlakte150m2 handelsruimte + 468m2 wonen (5 woongelegenheden)
foto's© bart wouters
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
buitenschrijnwerk + beglazingPROFEL schrijnwerk FINO P4000NT (algemeen) en P400 schuifraam
super-isolerende dubbele beglazing (1.0 W/m2K)
technische uitrustingventilatie systeem D type Zehnder Comfo Air Pro300
condenserende gaswandketel Vaillant met vloerverwarming
isolatiegevel: PIR Iso Enertherm alu 120mm 0.022 W/mK
vloerisolatie: Thermomix isolerende cementgebonden mortel 160mm gelijkvloers, 100mm op verdiepingen (0.043 W/mK)
platte daken: 2 x 8cm Recticel Bi4 0.026 W/mK
hellende daken: 220mm Rockfit 0.033 W/mK
EPBappartementen E-peil tussen E34 en E45
handel: E53
×

Projecfiche

projectwoning voor Peggy & Patrik
ontwerp - design2016-2017
bouwjaar woning2018-2021
type gebouwééngezinswoning - vrijstaand
locatie BEGIJNENDIJK
opp. perceel37a 91ca
woonoppervlakte197m2
foto's © Bart Wouters
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
gevel, terrassen en luifels - prefab zichtbeton
dakvolume - antrazink
buitenschrijnwerk + beglazingSAPA aluminium profielen
Avantis 70si, Smartline 70hi en C160 Mono si
triple beglazing (0.6 W/m2K)
technische uitrustingZehnder ComfoAir Q350 systeem D
condenserende gaswandketel (Buderus) met vloerverwarming
fotovoltaïsche zonnepanelen (15 x 300kWp)
isolatiegevel: PUR/PIR 14cm van Recticel
vloerisolatie: gespoten PUR isolatie 10cm
platte daken: Eurothane Silver PIR isolatie van Recticel 16cm (in 2 lagen)
EPBE20 gecertificeerd
×

Projecfiche

projectAppartementen langs de bondgenotenlaan
ontwerp - design2015 - 2016
bouwjaar woning2017-2019
type gebouwwinkelruimte met bovenliggende appartementen
locatieLEUVEN
opp. perceel1a 38ca
woonoppervlakte125m2 comm. ruimte + 4 x appartement van bruto 88.50m2
foto's© Liesbet Goetschalckx
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
buitenschrijnwerk + beglazingReynaers SL 38 Hi, Masterline 8 Hi & CP 155 Hi
3-dubbele beglazing (0.60 W/m2K)
technische uitrustingventilatie systeem D type Zehnder D250 L
condenserende gaswandketel met radiatoren
fotovoltaïsche zonnepanelen op platte dak boven +4
isolatiegevel: PIR 160mm IKO Enertherm Alu + ABRISO Styrisol 140mm (plafonds stadsbalkons)
vloerisolatie: 100mm gespoten PUR gelijkvloers, 60mm gespoten PUR op verdiepingen
platte daken: PIR 200mm van Bauder
EPBappartementen BEN gecertificeerd (E-peil < 30)
met Blowerdoortest
×

Projecfiche

projectvakantiewoning op het platteland
ontwerp - design2016
bouwjaar woning2017 - 2018
type woningvakantiewoning - vrijstaand
locatieOPVELP
opp. perceel4a 57ca
woonoppervlakte129m2
foto's© Wim Vanderwegen (Dodge & Burn)
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
gevel & dak - ayous houten lattenwerk
buitenschrijnwerk + beglazingPROFEL Fino P4000NT en P400, Alu profielen
superisolerende beglazing (1.0 W/m2K)
technische uitrustingC+ Evo ventilatiesysteem van Renson
condenserende gaswandketel met vloerverwarming
fotovoltaïsche zonnepanelen geïntegreerd op het dak
isolatiegevel: PIR 120mm van IKO Enertherm
vloerisolatie: gespoten PUR isolatie 110mm
isolatie hellend dak: Isover Rollisol Plus 220mm
EPBvoldaan
Blowerdoortest: v50 = 3.23 m3/hm2
×

Projecfiche

projecthuis voor Eveline en Thomas
ontwerp - design2013
bouwjaar woning2014-2015
type woningééngezinswoning - vrijstaand
locatieVOLLEZELE
oppervlakte perceel6a 97ca
woonoppervlakte247.30m2 woonoppervlakte + 30m2 terras op de verdieping
foto's© bart wouters
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
buitenschrijnwerk + beglazingSchüco AWS/ADS 75 Si / ASS 70 BE
superisolerende dubbele beglazing (1.0 W/m2K)
technische uitrustingventilatie systeem D type Zehnder 450D
condenserende gaswandketel Viessmann met vloerverwarming
isolatiegevel: PIR 120mm Xtratherm lambda 0.023 W/mK
vloerisolatie: 100mm gespoten PUR isolatie
platte daken: Utherm PUR L isolatie, 2 lagen van 100mm
EPBE64; voldaan
×

Projecfiche

projecthuis voor Johan
ontwerp2011 - 2012
bouwjaar2012 - 2014
type woningstadswoning; woning in de rij
locatieLEUVEN
oppervlakte perceel1a 19ca
woonoppervlakte+/- 232.3m2; 2 terrassen met een totale oppervlakte van 29.5m2
foto's© Caroline Meuleman
×

Technische fiche

bouwmethoderuwbouw - massief
gevelsteen - Zero brick van Vandersanden
buitenschrijnwerk en beglazingCS77 Reynaers, alu profielen
superisolerende beglazing (1.1 W/m2K)
techniekenventilatie systeem C+ Evo
condenserende gaswandketel + vloerverwarming
zonnecollector voor sanitair warm water
isolatiespouw: PUR 10cm
vloerisolatie: PUR 10cm
dakisolatie platte daken: Eurothane Bi-3 totaal 16cm
×

Projecfiche

projectappartement voor Sarah en Andreas
ontwerp - design2011 - 2012
bouwjaar woning2012 - 2013
type woningappartement met dakterras en groene tuin
locatieKESSEL-LO
woonoppervlakte126,2m2
foto's© bart wouters
×

Projecfiche

projecthuis voor Eveline en Wim
ontwerp - design2010 - 2012
bouwjaar woning2012 - 2013
type woningééngezinswoning - half open bebouwing
locatieLUBBEEK
oppervlakte perceel3a 89ca
woonoppervlakte221m2 + 43m2 dakterras
foto's© bart wouters
×

Technische fiche

bouwmethodetraditoneel - massiefbouw
gevel - zwarte sierpleister van Dryvit
buitenschrijnwerk + beglazingCS 68 en CP130 Reynaers, alu profielen
superisolerende beglazing (1.1W/m2K)
technische uitrustingventilatiesysteem C+ Evo van Renson
condenserende gaswandketel met vloerverwarming
isolatiegevel: EPS 12cm, met sierpleister, zwart van Dryvit
vloerisolatie: PUR 10cm
dakisolatie platte daken: Eurothane Bi-3 12cm
×

Projecfiche

projecthuis voor Pieter
ontwerp & bouwaanvraag2010 - 2011
bouwjaar woning2011 - 2012
type woninggelijkvloers appartement met tuin;
duplex appartement op verdieping met inpandig zonneterras achteraan;
gemeenschappelijke carport
locatieKEERBERGEN
oppervlakte perceel3a 03ca
woonoppervlakte appartementen89m2 (app. gelijkvloers), 135m2 (duplex)
foto's© gabriel saplontai
×

Technische fiche

bouwmethoderuwbouw - massiefbouw;
gevelmetselwerk - dunbedmortel
buitenschrijnwerk & beglazingCS 68 en CP130 Reynaers, alu profielen
superisolerende beglazing (1.1 W/m2K)
technische uitrustingventilatiesysteem type D met warmterecuperatie
condenserende gaswandketel - vloerverwarming
isolatiespouw: PUR 8cm
vloerisolatie: PUR 10cm
dakisolatie hellende daken: glaswoldeken 18cm
dakisolatie platte daken: Eurothane Bi-3 12cm
×

Projecfiche

projecthuis voor Bart - architect
ontwerp - design2007 - 2008
bouwjaar2008 - 2009
type woningsmalle stadswoning in de rij
locatieLEUVEN
oppervlakte perceel0a 85ca
woonoppervlakte105m2
foto's© Liesbet Goetschalckx / Michiel Hendryckx / Yvan De Saedeleer
×

Technische fiche

bouwmethodetraditioneel - massiefbouw
buitenschrijnwerk + beglazingHouten buitenschrijnwerk - Afzelia hout
super isolerende beglazing (1.1 W/m2K)
techniekenindividuele ventilatie units voor badkamer, toilet en berging; + Invisivent roosters op de ramen.
condenserende gaswandketel + radiatoren VASCO Tulipa
Isolatievoorgevel isoleren aan de binnenzijde met 6cm rotswol
nieuwe buitengevels: spouw: 8cm PUR
dakisolatie hellende daken: Glaswoldeken 15cm
dakisolatie platte daken: Eurothane Bi-3 12cm
×